Решенията на ТЕЛК могат да се обжалват и в съда

Решенията на ТЕЛК са индивидуални административни актове и пораждат редица права и задължения.
Като такива те могат да се обжалват както по административен ред – пред Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), така и по съдебен ред (пред съответния окръжен съд). От момента, в който влязат в сила (т.е. станат необжалваеми), те са задължителни за всички лица, органи и организации в страната (чл. 17 от КЗОО).  Ако не сте доволни от решението, можете да го обжалвате, включително и като търсите защита от съда 

Обжалване по административен път – решението на ТЕЛК се обжалва пред НЕЛК. Жалбата е в свободен текст и в нея трябва да посочите в какво точно се състои неправомерността на решението. Можете да обжалвате всичко – процента загубена работоспособност, потребността от чужда помощ, срокът на инвалидизиране, датата на инвалидизиране, причинната връзка и противопоказните условия на труд. Жалбата се подава в 14-дневен срок от получаване на решението на ТЕЛК. По нея не се дължат никакви такси.

НЕЛК е длъжна да се произнесе по обжалваното решение в 45-дневен срок от постъпване на медицинската документация (чл. 27 от НЕР). Ако са необходими допълнителни изследвания, срокът започва да тече, след като те бъдат извършени. По изключение НЕЛК може да се произнесе и по наличните документи, без да извършва нови изследвания.

Важно!
Ако комисията ви е назначила да си направите нови изследвания, а вие откажете да се явите на преглед, жалбата ви не се разглежда (чл. 29, ал. 2 от НЕР).

В решението си НЕЛК задължително се произнася по всички съществени елементи на решението на ТЕЛК, без значение дали точно те са били обжалвани. Независимо дали ще потвърди решението на ТЕЛК, дали ще го върне за преразглеждане или директно ще издаде ново, НЕЛК е длъжна или да ви даде своето решение лично, на ръка, или да ви го изпрати по пощата с писмо с обратна разписка. Това е особено важно условие, тъй като от датата на получаване на писмото за вас е налице възможността да обжалвате решението и по съдебен ред.

обжалване на решенията на нелк в съда

Когато човек е недоволен от действията на администрацията, той може да потърси защита на своите права и по съдебен път, колкото и да е неприятно да се ангажира със съдебна процедура.

Поради изключителното значение на решенията, които издават ТЕЛК и НЕЛК, и поради тяхното влияние върху правата, които придобиват хората с увреждания, законът е предвидил възможността да бъдат обжалвани в съда. Жалбата се подава в 14-дневен срок от получаване на решението на НЕЛК пред съответния окръжен съд във вашия град (окръг). Жалбата се подава чрез НЕЛК – това означава, че не се внася директно в съда, а вие я подавате до НЕЛК, която е длъжна в тридневен срок да я изпрати на съда. Важно! При подаване на жалбата задължително вземете входящ номер за нея. По този начин вие удостоверявате спазването на сроковете, а също така максимално се гарантира, че жалбата “няма да се загуби”. Ако НЕЛК не подаде в срок жалбата ви в съда, по ваше настояване съдът ще я изиска служебно.

Жалбата се разглежда по реда на Закона за административното производство в открито съдебно заседание с трима съдии и участие на прокурор.

Задължително е да потърсите помощ от адвокат или друг компетентен юридически съветник, а тук ще ви дадем няколко съвета и препоръки. За подаване на жалбата дължите съдебна такса. Не е необходимо да я внасяте веднага. Това можете да направите и когато жалбата ви пристигне в съда.

Самият съд ще ви изпрати уведомление, че трябва да я внесете в седемдневен срок.

По делото неизбежно ще направите разходи за адвокатска помощ и евентуално за съдебна експертиза. Не забравяйте за възможността да се освободите от такси, ако имате нисък доход.

не разчитайте на това, че делото ще приключи бързо

Административните производства са едни от най-бавните и продължителни, защото често са свързани с тежки и сложни експертизи. Дори и да спечелите, респективно загубите делото, не забравяйте, че то може да бъде обжалвано пред по-горна съдебна инстанция.

И най-важното: докато продължава делото, вашето решение не е влязло в сила. Това означава, че няма да получавате пенсия, нямате право на помощно-технически средства, нямате право на социални придобивки. Което много често става пагубно за човека с увреждане (особено невъзможността да получава пенсия) и води до нежелание да се водят съдебни дела.

От казаното дотук се вижда, че решението за или против съдебното обжалване на решенията на НЕЛК трябва да се вземе след сериозна консултация с юрист и като се отчетат всички неблагоприятни последици.

Но във всички случаи, когато смятате, че правата ви са нарушени, трябва да намерите начин да потърсите тяхната защита.

източник: http://www.blitz.bg/article/13730