Писмо до директор на дирекция ”Лекарствени продукти”

изх. № 30 / 16.09.2011

вх.   № 15-01-65/19.09.2011г.

До г-жа Калина Пенчева

Директор на дирекция”Лекарствени продукти”

Уважаема госпожо Пенчева,

Ние членовете на ОПРЗБ Ви благодарим за проявеното внимание и отзивчивост при проведения с Вас разговор. За  да осведомим членовете и пациентите, с които общуваме ежедневно ни е необходим писмен отговор на някои от въпросите, които обсъждахме, за което искрено Ви благодарим предварително.

1.    Защо няма при децата водеща диагноза “Анкилозиращ Спондилит”? В момента, децата са с водеща диагноза Ювенилен артрит и съпътстваща “Анкилозиращ Спондилит”.

2.    Предлагаме да се издава приемно - предавателен протокол при кандидатстване за лечение с антицитокинови лекарствени средства. Бланките, за който да бъдат в два екземпляра с входящ номер и да бъдат заверени с подписи от пациента и служител на РЗОК приемащ набора от необходими документи.

3.    Предлагаме в случаите, когато по медицински причини при протичащо вече лечение с антицитокинови лекарствени средства, по предписание на лекар - ревматолог е необходимо да се замести един медикамент с друг подобен,целесъобразно е да може да се кандидатства за протокол 1Б , а не за протокол 1А , при който трябва да се повтори отново цялата процедура –  за пациента,  за лекаря и  за лекарската комисия.

4.    Предлагаме при необходимост от квантиферонов тест (в случай на гранично манту), НЗОК да поема разходите по изследването.

5.    Предлагаме детските ревматолози да разполагат с неограничен брой направления за консултации.

Оставаме на Ваше разположение при нужда от съдействие или дискусия по посочените проблеми с цел олесняване работата на вашия екип и на пациента.
Гр.София
16.09.2011г.
ОПРЗБ