Писмо до НЗОК относно Административна процедура за одобряване на протоколи

        ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ОПРЗБ       изх. № 83 / 14.05.2013

До д-р ПламенЦеков

Управител на Национална Здравно осигурителна каса

 

 

Относно: Административна процедура за одобряване на протоколи и Изисквания на НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ

Уважаеми г-н Управител,

В периода 10 май – 12 май 2013 г., в гр. Китен се проведе годишния национален форум на Федерация „Българскипациентски форум”, където всички членуващи пациентски организации, пациенти и медицински специалисти поставиха на обсъждане, както настоящите проблеми на пациентите във връзка с достъпа им до лечение, така и възможни механизми за решаването им.

В процеса на обсъждане отново беше повдигнат като основен проблем продължаващата практика на забавяне издаването и одобряването на протоколи за лечение на ревматоидни заболявания с биологични лекарства, което води до прекъсване на терапията или до липса на своевременна терапия при нуждаещите се пациенти.

Припомняме Ви , че през последните 3 години сме уведомявали нееднократно НЗОК за този проблем и сме водили множество разговори, вкл. и през изминалия месец, но до момента не виждаме съществени подобрения в системата.

В тази връзка отново се обръщаме към вас с искане за актуализиране на действащите Изисквания на НЗОК за лечение на ревматологични заболявания с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в най-кратки срокове, за да бъде прекратено издаването на протоколи извън нормативно определените срокове и да се оптимизира достъпа на пациентите до необходимата им терапия.

Предлагаме да се въведат следните промени в настоящите изисквания:

  1. Да се регламентират точни и конкретни срокове и процедури за издаване и одобрение на различнитетипове протоколи (при новоназначена терапия, за продължаване на лечението, при необходимост от допълнителни консултации със специалист), както за Експертните лекарски комисии, така и за РЗОК и НЗОК. Неспазването на сроковете повишава и риска от преждевременна инвалидизация, дискриминира и изключва от общество тохората с ревматични заболявания - практика, противоречаща на всички норми и документи на ЕС.
  2. Да се опрости процедурата за одобряване на протоколи за продължаващо лечение с биологични лекарствени продукти и да се дефинират ясни критерии за механизма на смяната на един антицитокинов препрат с друг. Отново припомняме, че всяко забавяне, водещо до прекъсване на лечението го компрометира и обезсмисля. Нещо повече, подобна практика е недопустимо нарушаване на правото на живот и на достъп до здравеопазване.
  3. На сайта на НЗОК да се публикува и поддържа актуална информация за всички постъпили за одобрение протоколи – дата на постъпване, дата на разглеждане от Комисията, дата на изпращанекъм РЗОК, както и информация относно статуса на протокола – одобрен, върнат за корекции, липсващи документи. Това ще позволи на пациентите, както да мониторират процеса, така и да реагират адекватно и своевременно при необходимост от допълване на изискуемите документи.

Считаме, че направените от нас предложения са резонни и наложителни и ще подобрят съществено качеството на лечение на всички пациенти с ревматологични заболявания.

Очакваме своевременно решение от ваша страна.

_______________________

Зам.председател на УС на ОПРЗБ

/Боряна Ботева/

 

14.05.2013г.