Обявиха статистика за биологичните средства в Полша*

 

В броя си от 16 декември 2013 година полското електронно списание „Rynek zdrowia” (Пазар на здравето) публикува доклад на д-р Марчин Стайшчик „Биологичното лечение при ревматичните заболявания в Полша”. В него за първи път публично се оповестяват данни за стойността на биологичното лечение на един пациент в зависимост от заболяването и дозата на съответното биологично лекарство.

Тук ще се спра само на няколко важни според мен въпроса, които се засягат в документа.

Според данните в доклада към 18 ноември в Полша са се лекували с биологични лекарства общо 4 927 човека с ревматични заболявания, от които 52,2% с ревматоиден артрит, а останалите лица са били сювенилен идиопатичен артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит. Цените на този тип лекарства са едни от най-ниските в Европа.

Изчислени са годишните разходи за пациенти с ревматоиден артрит. Например за пациент с тегло 70 кг и използващ adalimumab (търговско наименованиеHumira) годишният разход е в размер 49 488 злоти[1]. Ако се ползват:

- certolizumabpergol (търговско име Cimzia) разходът е в размер на 37 104 злоти (през първата година на лечението, при прием на насищаща (натоварваща) доза разходът е 41 742 злоти),

- etanercept(търговско име Enbrel) разходът е 45 744 злоти,

- infliksimab (търговско име Remicade) – разходът е 31 061 злоти (при прием на насищаща (натоварваща) доза разходът е 41 742 злоти),

- rytuksymab (Mabthera) – разходът е 29 940 злоти,

tocilizumab (Actemra) – разходът е 42 604 злоти.

Интерес представляват данните за лекуващите се с биологични лекарства лица с ревматоиден артрит в Полша и няколко други европейски страни. Данните се отнасят за 0,5%-1% от цялата популация на съответната страна, като за Полша и Чехия те са за 2013 г., а за останалите страни са за 2012 година.

Таблица. Относителен дял на лицата с ревматоиден артрит, лекувани с биологични лекарства

 

Страна

 

Население

 

Брой пациенти (0,5%-1%)

Брой лекувани пациенти

Относителен дял на лекуваните пациенти спрямо популацията на пациентите (%)

Полша

38 540 000

192700 – 385400

2 569

1,33 – 0,66

Чехия

10 512 782

52564 – 105128

2 295

4,36 – 2,18

Швеция

9 500 000

47500 – 95 000

10 816

22.76 – 11.38

Германия

80 327 900

401640 – 803280

80 965

20.16 – 10.08

Италия

59 520 464

297602 – 595204

37 407

12.56 – 6.28

Испания

47 265 321

236325 – 472650

44 363

18.76 – 9.38

Англия

53 012 000

265060 – 530120

60 783

22.92 – 11.46

Франция

65 800 000

329000 – 658000

19 907

6.04 – 3.02

 

В доклада се прави сравнение между 3 страни – Полша, Чехия и Швеция по отношение на достъпа до лечение с биологични лекарства, критериите за включване на пациенти на това лечение, видовете прилагани лекарства и др.

***

В Полша, както и в България, не съществува адекватна статистика за големината и структурата на популацията на хората с ревматични заболявания. Това силно затруднява мониторинга на качеството и ефективността на здравеопазването в тази сфера, както и борбата с корупцията и отстраняването на други проблеми.

***

Данните от проведеното в Полша социологическо изследване показват, че болката е най-често изпитваната негативна последица от наличието на ревматично заболяване – 65%. Следват обездвижването на ставите, ограниченията в движенията и мобилността, деформацията на фигурата. Над една трета (34,7%) от анкетираните са признали, че изпитват непрекъснато болки. Всеки пети (21,2%) изпитва болки през няколко часа, 18,3% – няколко пъти в седмицата.

47,6% от анкетираните работят на пълен работен ден, 5,8% на непълен работен ден и 9,8% имат собствен бизнес. Противно на стереотипите, младите хора заявяват, че не искат да се пенсионират, а желаят да работят и да се чувстват полезни на себе си, семействата си и обществото. А това вече поставя много остро въпроса за адекватното лечение на ревматичните заболявания, защото добрите резултати от него са полезни за всички.

65% от лицата, лекувани с биологични лекарства, се чувстват значително по-добре в резултат на терапията, срещу 35% от лицата, които не са на биологично лечение. Една голяма част от хората с ревматични заболявания живеят непрекъснато под заплахата, че ще загубят възможността за лечение с биологични лекарства при сериозно подобряване на тяхното състояние.

***

Сред най-често срещаните ревматични заболявания, са ревматоидния артрит, болестта на Бехтерев и псориатичния артрит. Всички те са хронични заболявания и с времето се увеличават негативните последици от тях. Свързани са с болка и инвалидизация, както и с вторични увреждания на различни органи и системи.

Основните социално-икономически проблеми, които пораждат тези заболявания са свързани с:

1) отсъствие от работа – в Полша за 2012 година от болестта на Бехтерев са загубени 104 025 работни дни, а от ревматоиден артрит 356 257 работни дни;

2) неефективно присъствие на работното място – това струва на предприятията и работодателите 2-3 пъти повече в сравнение с преките разходи за лечение;

3) инвалидизация и получаване на пенсия за инвалидност и др.

***

Като слабост на доклада може да се отбележи факта, че не са публикувани никакви данни за страничните негативни ефекти от биологичното лечение – вид, честота на проява, възможности за овладяване и т.н. Друга слабост е липсата на данни и анализ за социално-психологическите последици от ревматичните заболявания и по-специално от преживяването на хронична физическа болка и справянето с перспективата от инвалидизация в един бъдещ момент.

Независимо от това, докладът заслужава внимание и уважение. Особено в частта му, в която се анализират многобройните административни бариери пред достъпа на хората с ревматични заболявания до биологично лечение. Данните от социологическото изследване също дават добра и сравнително пълна представа за преживяванията на хората с ревматични заболявания и – в известна степен – за начина и качеството им живот с ревматично заболяване.

Основният извод – поне за мен – от този доклад е, че ревматичните заболявания вече са се превърнали в социално значими заболявания за обществото. А изучаването на различните им аспекти, създаването на условия за свободен достъп до и осигуряването на адекватно лечение и медицинска рехабилитация сазадължителни, ако обществото иска да минимизира преките и непреките загуби от този клас болести.

В тези процеси особено важно и незаменимо място имат пациентски организации като Организацията на пациентите с ревматични заболявания в България (ОПРЗБ), чийто опит, знания и професионализъм могат само да подпомогнат процесите на подобряване на достъпа до и условията на лечение и медицинска рехабилитация на хората с ревматични заболявания, а оттук и да имат своя силно позитивен принос за подобряване качеството на живот на тези хора.

доц. д-р Божидар Ивков

Източник: Социални измерения на ревматичните заболявания

Източник: Stajszczyk, М. (2013) Leczenie biologiczne wchorobach reumatycznych w Polsce. W: Rynek zdrowia, 16.12.2013.


[1]Курс на БНБ към 18.12.2013 г. 10 полски злоти се купуват за 4.68092 лв., което означава, че цената в български лева е 23 164.93 лв. или 1930.41 лв. на месец.

* Заглавието е на редактора.