Каква е процедурата за явяване пред ТЕЛК?

leaderАвтор: Владислава Галева, юрист

Към Лекарска консултативна комисия (ЛКК) лекуващият лекар насочва болните, когато прецени, че е настъпила трайна загуба на работоспособността. Той подготвя необходимата медицинска документация и вписва своето становище при насочване на болния към ЛКК.

ЛКК подготвя необходимите документи и насочва болните за освидетелстване от ТЕЛК с медицински протокол по образец. Към него се прилагат резултатите от направените изследвания, които се вписват в специални образци, подписват се от извършителя на изследванията и задължително се отбелязва датата, на която са направени.

Молбата до ТЕЛК за освидетелстване / преосвидетелстване, заедно с протокола и другите образци се подава в Картотеката за медицински експертни досиета (КМЕД). Експертите в КМЕД изпращат документацията на хората в съответната ТЕЛК в тридневен срок от получаването им.

ТЕЛК освидетелстват и преосвидетелстват кандидатите в 40-дневен срок от датата на постъпване на документите. Лекарите от ТЕЛК извършват клиничен преглед и при необходимост назначават допълнителни изследвания.

Решенията на ТЕЛК се обжалват пред НЕЛК в 14-дневен срок чрез КМЕД. Срокът започва да тече от датата на връчване на експертното решение.

НЕЛК се произнася при всички случаи на обжалвани решения на ТЕЛК и взема решение в 45-дневен срок от датата на получаване на необходимите документи.

Датата на инвалидизиране се определя едновременно с установяването на процента намалена работоспособност, въз основа на наличната медицинска документация, трудовия маршрут и здравословното състояние на човека (чл. 100 ал. 1 и ал. 2 на Наредба за експертиза на работоспособността - ДВ бр. 61 от 2000 г.).

От посоченото правило изключение се допуска, когато човекът е бил във временна неработоспособност и тя е преминала непосредствено в инвалидност. В тези случаи за дата на инвалидизиране се приема денят, в който е прекратено изплащането на парично обезщетение по болничните листи.

Ако човекът вследствие на заболяване (увреждане) е трудоустроен на работа с по-ниска квалификация, за дата на инвалидизиране се приема датата на преминаването на тази работа. Този факт се установява по наличната документация - медицинска и за трудов стаж.

В случаите, когато човекът работи или се намира в платен (неплатен) отпуск, за дата на инвалидизиране се приема датата на освидетелстването от ТЕЛК. Датата на инвалидизиране може да бъде по-късна от датата на освидетелстване само когато човекът е бил в отпуск по болест и се е явил за освидетелстване преди изтичането му.

Нова дата на инвалидизиране се определя на работещите инвалиди, на които при следващото преосвидетелстване е посочен по-висок процент загубена работоспособност поради влошаване на здравословното им състояние, което не позволява да работят при същите условия на труд, към който са се приспособили.

Източник: БЛИЦ, http://www.blitz.bg/article/33664