Нова възможност за лечение на пациенти с Псориатичен артрит

Ризанкизумаб, самостоятелно или в комбинация с метотрексат (MTX), е показан за лечение на активен псориатичен артрит при възрастни с недостатъчен отговор или с непоносимост към едно или повече болест-модифициращи антиревматични лекарства (disease-modifying antirheumatic drug (DMARDs).

Ризанкизумаб е хуманизирано имуноглобулин G1 (IgG1) моноклонално антитяло, селективно към протеина на интерлевкин (IL)-23.

Kъм настоящия момент медикаментът се прилага успешно в лечението на възрастни пациенти с умерен до тежък плакатен псориазис, които са кандидати за системна терапия.

Реимбурсация на ризанкизумаб за новата индикация Псориатичен артрит се очаква през 2023 г.