EULAR 2010: Нови препоръки за лечение на псориатичен артрит специално за ревматолози

Група от Европейската лига срещу ревматизъм (EULAR) предложи нови препоръки за лечение на псориатичен артрит, които бяха представени на годишния конгрес на организацията - EULAR 2010. Новите препоръки са изготвени специално за ревматолозите, отбелязва д-р Laure Gossec от René Cochin Hospital в Париж. Единственото ръководство за лечение на псориатичен артрит е разработено от Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (GRAPPA) със значително дерматологично участие. Новите препоръки са базирани на рандомизирани контролирани проучвания, мета-анализи и други проучвания, експертни мнения, като се фокусират върху фармакологичната терапия и не включват топикални терапевтични подходи. В новото ръководство залягат пет основни принципа: 1. ПсА е хетерогенно и потенциално тежко заболяване, което може да изиска мултидисциплинарно лечение 2. Терапията на ПсА трябва да се базира на най-добрата медицинска практика, като решенията трябва да бъдат вземани от пациенти и ревматолози. 3. Ревматолозите трябва да лекуват мускулоскелетните прояви и да търсят съдействие от дерматолози при кожно засягане 4. Главната цел на терапията е максимизиране на качеството на живот, като ремисията е главна точка за постигането на тази цел. 5. Ревматолозите трябва да проследяват пациентите си и да нагаждат правилно тяхната терапия. Ето и списък с новите препоръки: - нестероидни противовъзпалителни средства могат да бъдат използвани като терапия от първа линия на мускулосклетните симптоми при ПсА пациенти със ставно засягане - болест-модифициращи антиревматични средства (DMARD) - methotrexate, sulfasalazine и leflunomide трябва да бъдат имани предвид за ранно лечение на пациенти с активно заболяване и прояви на структурна увреда + възпаление. - при активен ПсА и клиничен псориазис, трябва да се избере DMARD, който подобрява самия псориазис (например methotrexate) - пациентите с активен ПсА и неадекватен отговор към поне един системен DMARD като methotrexate, трябва да бъдат лекувани с инхибитор на тумор-некротизиращ фактор алфа (TNF-инхибитор). - TNF-инхибиторите трябва бъдат имани предвид като терапия от първа линия при пациенти с активен ентезит и/или дактилит, при лица предоминантно аксиално заболяване без адекватно повлияване от нестероидни противовъзпалителни средства или локални стероиди; при пациенти със силно активен ПсА без провеждана DMARD терапия - особено при лица с подути стави, структурно увреждане с налично възпаление; при наличие на клинично значими екстраставни прояви - най-вече кожно засягане. - при неуспех с даден TNF инхибитор пациентът трябва да се прехвърли на друг TNF-инхибитор - при нагаждане на терапията, освен активността на заболяването, трябва да бъдат вземани под внимание съпътстващите заболявания и безопасността на терапевтичния режим.

източник :http://www.doctorbg.com/page.php?id=16922