TNF-блокерите предпазват от инсулт и инфаркт на миокарда

Оказва се, че инхибиторите на тумор-некротизиращ фактор алфа (TNF) не повлияват само ревматоидния артрит, но и сърдечносъдовия риск на пациента, сочи мета-анализ, публикуван онлайн в Arthritis Care & Research.

Пациентите с ревматоиден артрит (РА) имат повишен сърдечносъдов риск и това е добре известно. Снижението на системното възпаление би могло да намали този, като системен обзор, публикуван наскоро, потвърждава тази тези, посочвайки положителен ефект на терапия с methotrexate върху честотата на сърдечносъдови инциденти.

В настоящото проучване били включени 13 кохортни и 3 рандомизирани клинични проучвания. След екстракция на данните, 8 от кохортните и всички рандомизирани проучвания били включени в мета-анализа.

В анализа на кохортните проучвания било установено,че сравнени с пациентите, провеждащи терапия с болест-модифициращи антиревматични средства (DMARD), лекуваните с анти-TNF препарати имат понижен риск от сърдечносъдови инциденти, в частност миокарден инфаркт и инсулт (съотв. с 54% и 19%).

Мета-анализът на трите рандомизирани проучвания установил 15% понижен риск от сърдечносъдови инциденти спрямо (анти-TNF срещу DMARD). Тази разлика обаче не била статистически значителна.

Авторите обобщават, че РА терапията с анти-TNF вероятно е свързана с понижен сърдечносъдов риск

източник:http://www.doctorbg.com/page.php?id=17186